Õppekava „IT mitteinformaatikutele“ on üks Tartu Ülikooli populaarsemaid programme, mis annab kõrgharidusega spetsialistidele ja juhtidele vajalikud teadmised ning oskused digipöörde juhtimiseks ja lahenduste arendamiseks. Järgnevas blogipostituses tutvustab õppekava programmijuht kaasprofessor Kuldar Taveter kuut põhjust, miks tulla õppima.

Esimese ja kõige olulisema põhjusena tooksin välja, et kuna õppekava on suunatud erinevate valdkondade ekspertidele, kellest enamikul on juba magistrikraad ja pikk töökogemus, siis lisab õppekaval õppimine olemasolevatele teadmistele ja kogemustele digipädevused. Üheks võimaluseks digipädevuste rakendamiseks on hakata vahendama oma valdkonna ja infotehnoloogia valdkonna eksperte nõuete analüüsi või süsteemianalüüsi teostamisel. Paljud magistrandid nii ka teevad, mis peegeldub asjaolus, et nad vahetavad juba õppimise ajal oma eriala piires töökohta, asudes tööle ärianalüütikutena. Osad magistrandid ja eriala lõpetanud on ka siirdunud infotehnoloogia valdkonda või asunud tööle informaatika- või robootikaõpetajatena.

Teiseks, õppimine õppekaval “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” annab mistahes valdkonna asjatundjale nii-öelda “targa tellija” vaate, kes teab, mida ta IT spetsialistidelt võib oodata ja oskab nendega suhelda. See annab õppekava lõpetanule suure konkurentsieelise oma valdkonnas, sest ta teab, kuidas “tehnilistele” töötajatele vahendada “mittetehniliste” valdkonna ekspertide poolt esitatud nõudeid infosüsteemide ja tarkvarasüsteemide jaoks.

Kolmandaks, õppekava on uuenenud ja sisaldab nüüd kolme suunamoodulit endise kahe mooduli asemel. Uuendatud suunamooduliteks on “Digitaalne ärianalüüs”, “Digitoodete ja IT juhtimine” ja “Andmeteadus”. Rõhutaksin siin “Andmeteaduse” suunamooduli lisamist õppekavasse, sest juba eelnevatel aastatel on olnud mitmeid magistrante, kes on küsinud programmijuhult luba asendada seniste suunamoodulite aineid andmeteaduse ainetega.

Neljandaks, õppekava suunamooduleid saab järjest enam omandada iseseisvaid tervikuid pakkuvate nn mikrokraadiprogrammide kaupa, mille läbimisel annab ülikool välja vastava täienduskoolituse tunnistuse. Käesoleva aasta sügisest pakutakse mikrokraadiprogrammi “Süsteemianalüüs”, mis sisaldab enamikku suunamooduli “Digitaalne ärianalüüs” õppeainetest. Järgmistel õppeaastatel on kavas mikrokraadiprogrammidena pakkuda ka ülejäänud kahe suunamooduli aineid.

Viiendaks, õppekaval õppimine muudab magistrandi maailmapilti. Seda kommenteeris üks õppekava lõpetanu järgmiselt: “Peale objektorienteeritud programmeerimise kursuse läbimist ma ei saanud enam poliitikute poolt kirjutatud ajaleheveerge lugeda, sest nendes puudus sisu, mida oleks saanud kategoriseerida klassideks. Samuti sai peale sama kursuse läbimist seaduste ja muude regulatsioonide lugemine täiesti uue lähenemise ning vead ja vastuolud tulud kiiresti välja ja terminite omavahelised suhted aitasid tervikust aru saada.”

Kuuendaks, kuna tänapäeval enamik iduettevõtteid rakendavad ühes või teises vormis infotehnoloogiat, siis annab antud õppekava lõpetamine ka hea ettevalmistuse iduettevõtlusega alustamiseks magistrandi põhierialal või mistahes muus valdkonnas.

Õppimine õppekaval “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” on heaks “pehmeks” viisiks siseneda kontrollitud oludes ja süsteemselt infotehnoloogia valdkonda. Lõpetuseks sooviksin rõhutada, et igal õppekavale õppima tulijal võiks olla kindel eesmärk, miks ta tuleb õppima õppekavale “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” ning kuhu soovib selle abil välja jõuda. Ülikool loomulikult toetab kõiges aga kindel eesmärk on abiks nii valikmoodulite ja -ainete valimisel kui ka tulevase karjääri ja professionaalse arengu planeerimisel.